Centrum Inkluzji Społecznej jest jednostką organizacyjną Wydziału Nauk Społecznych. Centrum działa na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.), statucie UPH oraz regulaminie Centrum.
Do zadań Centrum w szczególności należy:
  1. propagowanie idei inkluzji społecznej;
  2. monitorowanie działań prowadzonych globalnie i lokalnie w zakresie inkluzji społecznej;
  3. badanie etiologii i symptomatologii wykluczenia społecznego oraz wypracowywanie rekomendacji;
  4. identyfikacja trudności i barier w społecznym włączeniu osób wykluczonych;
  5. identyfikacja potrzeb osób i grup wykluczonych;
  6. prowadzenie działań edukacyjnych w stosunku do osób pracujących w realiach inkluzji społecznej;
  7. wspieranie pracy szkół w zakresie prowadzenia czynności włączających, w tym opracowanie i upowszechnianie narzędzi wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną na każdym etapie edukacyjnym w stosunku do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  8. współpraca z podmiotami zewnętrznymi zajmującymi się inkluzją społeczną;
  9. podnoszenie kompetencji członków wspólnoty Uniwersytetu w zakresie inkluzji społecznej.
Organizacja Centrum Inkluzji Społecznej

Dyrektor Centrum Inkluzji Społecznej
dr hab. Tamara Zacharuk prof. uczelni

Przewodnicząca Rady Naukowej Centrum Inkluzji Społecznej
dr Ewa Jówko

Członkowie Rady Naukowej Centrum Inkluzji Społecznej

dr hab. Dorota Banaszewska profesor uczelni (Wydział Agrobioinżynerii i Nauk o Zwierzętach),
dr hab. Anna Charuta profesor uczelni (Wydział Nauk Medycznych i Nauki o Zdrowiu),
dr hab. Tomasz Nowak profesor uczelni (Wydział Nauk Humanistycznych),
dr hab. Sławomir Sobczak profesor uczelni (Wydział Nauk Społecznych),
dr hab. Paweł Szmitkowski profesor uczelni (Wydział Nauk Społecznych),
dr Ewa Jówko (Wydział Nauk Społecznych),
dr Małgorzata Wiśniewska (Wydział Nauk Społecznych),
dr Agnieszka Siłuszyk (Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych).

Sekretarz
dr Małgorzata Wiśniewska

Zarządzenie Rektora UPH w Siedlcach Nr 183 z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie nadania regulaminu Centrum Inkluzji Społecznej